Advertisement

Medicinska diagnostika

ProizvajalciApollonia d.o.o.
Zaloška 155
1000 Ljubljana, Slovenija
tel:  +386 (01) 548 35 10
fax: +386 (01) 540 03 97
 
Kontrolni organ
Identifikacijska številka MIRS ID 398

ZAVEZA NAJVIŠJEGA VODSTVA O NEPRISTRANSKOSTI
Pri opravljanju katerekoli od dejavnosti se vodstvo Apollonia d.o.o. uspešno izogiba vsaki situaciji, ki bi dejansko ali zgolj
potencialno utegnila povzročiti konflikt interesov. Nepristranskost vključuje vse situacije, v katerih vodstvo lahko zasleduje interes,
ki je drugačen od interesa podjetja z namenom pridobiti si osebno korist in odstopa od Izjave o politiki kakovosti ter sprejetega
etičnega kodeksa.

LABORATORIJ APOLLONIA
Laboratorij Apollonia deluje kot kontrolni organ in je neodvisen del podjetja Apollonia d.o.o..

Laboratorij Apollonia v skladu s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah (UL RS 24/2004, 37/2006 in 25/2016) izvaja overitve:
- merilnikov krvnega tlaka (mehanskih, živosrebrnih in elektronskih)
- neavtomatskih tehtnic točnostnega razreda III in IIII do 400 kg ter preskusnim razdelkom e≥1g

Kontrolni organ ima vzpostavljen sistem kakovosti in ga vzdržuje v skladu z zahtevami standarda za certifikacijske organe
SIST EN ISO/IEC 17020:2012 tip C.

Zakon o meroslovju (UL 26/2005) določa področja, kjer je obvezna uporaba overjenih meril in predpisuje časovne roke za
redne overitve meril.

Pri izvajanju kontrole merilnikov krvnega tlaka (mehanskih, živosrebrnih in elektronskih) so upoštevane zahteve Pravilnika
o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Uradni list RS št.: 24/04 ter 37/06). Obseg je do 40 kPa oziroma 300 mmHg.

Izvajanje overitev neavtomatskih tehtnic točnostnega razreda III in IIII do 400 kg se izvaja v skladu s predpisom:
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 25/16).

Overitve merilnikov krvnega tlaka in neavtomatskih tehtnic se izvajajo v prostorih kontrolnega organa in na terenu.

Podjetje Apollonia d.o.o. je s strani Slovenske akreditacije pridobilo akreditacijsko listino št. K-096 in prilogo k akreditacijski listini
reg. št. 813-1/09-26 dne, 20. avgusta 2009. S to listino se priznava izpolnjevanje zahtev standarda
SIST EN ISO/IEC 17020:2012 tip C.

OVERITVE
Vsa zakonska merila, kot jih določa 3. člen Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, 26/05 – UPB1), ki so v uporabi, morajo biti overjena.
Overitev je skladno s 4. členom Pravilnika o postopku overitve meril (Ur. l. RS 97/14) postopek, katerega namen je ugotovitev,
ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Takšno merilo se zaščiti in označi.
Urad Republike Slovenije za meroslovje je za izvajanje overitev vzpostavil distribuiran sistem.
Skladno S PRVIM ODSTAVKOM 6. ČLENA IN PRVEGA ODSTAVKA 8. ČLENA Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja,
nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju, meroslovja (UL RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17) overitve lahko izvaja
Urad RS za meroslovje ali kompetentna pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba.
Njihove naloge, zahteve in postopek imenovanja ter način nadzora s strani Republike Slovenije določa Pravilnik o zahtevah,
postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (UL RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17)
Naša organizacija/podjetje Apollonia d.o.o. izvaja postopke ugotavljanja skladnosti in overitev skladno z Odločbo o imenovanju
Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh
www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Splošni poslovni pogoji

K sodelovanju vabimo vse, ki si želijo s pomočjo našega laboratorija zagotoviti kontrolo neavtomatskih tehtnic in
merilnikov krvnega tlaka.

Za naročilo za izvedbo overitev neavtomatskih tehtnic in merilnikov krvnega tlaka oziroma drugih informacij, nas lahko pokličete
na telefon, pošljete faks oziroma e-pošto ali pa se oglasite na sedežu podjetja.

Pri naročilu izpolnite oziroma izpolnimo naslednje podatke o:
- naročniku/vložniku (ime in sedež oz. naslov, davčna in matična številka ter ime in priimek odgovorne osebe),
- lastniku merila,
- vrsti overitve (redna/izredna),
- merilnem instrumentu (naziv, tip, uradna oznaka, tov. številka, proizvajalec, ...),
- mesto overitve (laboratorij Apollonia/mesto, kjer se nahaja merilo),
- izdaja Poročila o overitvi (da/ne).

ZAUPNOST PODATKOV
Apollonia d.o.o. se obvezuje, da bo spoštovalo načela poslovne zaupnosti vseh pridobljenih podatkov v postopkih izvedbe
storitev. V kolikor posredovanje podatkov o instrumentu/ vzorcu zahteva zakon, je podjetje Apollonia d.o.o. upravičeno posredovati
podatke uradnim nadzornim inštitucijam v okviru pooblastil, ki jih tem inštitucijam daje zakonodaja.

Naziv podjetja: APOLLONIA d.o.o.
Ulica, hišna številka: Zaloška cesta 155
Poštna številka in kraj:1000 Ljubljana
Davčna številka: 56913362
ID zavezanca za DDV: SI56913362
Pravni status: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

Delovni čas: vsak delovnik od 8.00 do 16.00 ure

Kontaktni podatki:
tel.: +386 (0) 1 548 35 10
faks: +386 (0) 1 540 03 97
e-pošta: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
akreditacija